Điện thoại: 02433760583 - Email: c3lytutan@hanoiedu.vn - Website: c3lytutan.edu.vn
banner
Cấu hình chữ chạy để sử dụng chức năng này

Thông báo thu học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kì II năm học 2019-2020

Thông báo thu học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kì II năm học 2019-2020thu_hoc_phi_hk2

Ngày cập nhật: 03-07-2020
Lượt xem: 124

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT LÝ TỬ TẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/ TB-THPT LTT

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc: Thu học phí, hỗ trợ chi phí học tập

học kì 2 năm học 2019-2020

 

 


Căn cứ Công văn số 2043/SGDĐT-KHTC ngày 29/6/2020 của Sở GD&ĐT Hà Nội v/v triển khai thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020;

Căn cứ Công văn số 2044/SGDĐT-KHTC ngày 29/6/2020 của Sở GD&ĐT Hà Nội v/v triển khai thực hiện chế độ học bổng, hỗ trợ cho học sinh trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020;

Nhà trường thông báo đến các đ/c CB, GV, NV và học sinh như sau:

  1. Thu học phí học kì 2 (Mức thu theo các văn bản hiện hành)

+ Số tháng thu học phí: 04 tháng

  1. Chế độ hỗ trợ chi phí học tập

+ Số tháng: Theo số tháng thực học

+ Mức hỗ trợ: Theo các văn bản hiện hành

  1. Các khoản thu thỏa thuận:

Thu theo thống nhất từ đầu năm học

- Mức thu: Theo thống nhất từ đầu năm học

- Số tháng: Theo số tháng thực học (kể cả học online).

 

 

Nơi nhận:                  

- CB, GV, NV, HS toàn trường;

- Website trường;

- Dán bảng tin;

- Lưu VT.                                                        

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Phùng Văn Tần

thu_hoc_phi_hk2.jpg

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LÝ TỬ TẤN

Địa chỉ : Mai Sao - Xã Nguyễn Trãi - Huyện Thường Tín - Hà Nội

Điện Thoại : 02433760583

Email : c3lytutan@hanoiedu.vn

Website: c3lytutan.edu.vn

Thống kê truy cập
Đang truy cập: 1
Trong ngày: 7
Trong tuần: 105
Lượt truy cập: 90433
Website is designed at tnweb.vn